Zmiany w regulaminie mikrodotacji!

Aktualności by

W związku z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z którego środków realizowany jest projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”, zmianie uległy dokumenty projektowe.

Zmiany dotyczą kwestii formalnych i będą obowiązywać od najbliższego naboru wniosków, który zaplanowany jest na pierwszy tydzień sierpnia 2015 r. Oto najważniejsze z nich:
1. Od najbliższego konkursu w ramach projektu wsparcie, w przypadku grup nieformalnych, udzielane będzie wyłącznie takim grupom, których członkowie/członkinie nie pełnią funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej. W związku z tym, składając wniosek na konkurs, grupa nieformalna oświadczać będzie (poprzez złożenie wniosku), iż żadna z osób będących członkiem grupy nieformalnej nie pełni funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej. Jeśli zaś wniosek uzyska rekomendację do dofinansowania przed/w dniu podpisania umowy każda z osób wchodzących w skład grupy nieformalnej będzie zobowiązana złożyć pisemnie odrębne oświadczenie, iż takiej funkcji nie pełni (będzie to warunek konieczny, bez spełnienia którego nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie mikrodotacji).
2. Ponadto w związku z wytycznymi MPiPS mówiącymi, iż działania realizowane w ramach inicjatyw finansowanych w projekcie mają na celu przede wszystkim pomóc zaistnieć niewielkim, nowym przedsięwzięciom realizowanym dla wspólnot lokalnych, a nie wesprzeć istniejące organizacje pozarządowe (o stażu dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację), w przypadku gdy grupa nieformalna zdecyduje się na realizację projektu w porozumieniu z podmiotem wspierającym, a zapisy wniosku o dofinansowanie będą wskazywać, iż faktycznym odbiorcą wsparcia w ramach inicjatywy jest podmiot wspierający, wniosek taki będzie wówczas odrzucany na etapie oceny formalnej jako niezgodny z regulaminem.

3. Doprecyzowaniu uległy również zapisy, iż odbiorcami działań mogą być tylko i wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego. Wcześniej zapis ten występował w „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (mikrodotację)”, aktualnie został on zamieszczony również w Regulaminie projektu. W związku tym zmianie uległa również „Karta oceny wniosku o dofinansowanie”- w części formalnej.

4. W związku z tym, że organizacja pozarządowa może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań: realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego lub realizację projektu związanego z rozwojem organizacji pozarządowej, w regulaminie pojawił się zapis mówiący, że jeśli wniosek o dofinansowanie będzie jednoznacznie wskazywał, iż zawiera elementy zarówno jednego, jak i drugiego typu działań, to będzie wówczas odrzucany na etapie oceny formalnej jako niezgodny z regulaminem.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: www.fio.sir.com.pl