O Stowarzyszeniu

by

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zostało powołane 21 czerwca 2001 r. przez osoby dostrzegające potrzebę istnienia takiego podmiotu w regionie, jednocześnie już mające doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych takich jak: PHARE, US AID, Know How Fund, Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Od tego czasu zrealizowało kilkadziesiąt projektów,współpracując z rzeszą partnerów z kraju i ze świata. A wszystko to w ramach działalności statutowej, która obejmuje ogromny zakres aktywności. Podejmowanymi działaniami staramy się odpowiadać na zapotrzebowania współczesnego społeczeństwa,   jednocześnie zmieniać politykę lokalną i narodową. Naszymi priorytetami są: rozwój przedsiębiorczości, ekonomii społecznej; tworzenie społeczeństwa obywatelskiego równych szans, promocja i przekazywanie wiedzy; wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni, osoby starsze); wymiana dobrych praktyk na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.

Cele te realizujemy poprzez:

 1. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Wspieranie inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
 3. Działalność naukową i oświatową na rzecz wspierania procesów integracyjnych z Unią Europejską i rozwijanie współdziałania z innymi krajami Europy środkowej i wschodniej.
 4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społecznego oraz gospodarczego regionów
  i środowisk lokalnych.
 5. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć w obszarze rynku pracy, w tym: przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie poszukujących pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy, działania na rzecz współpracy pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami.
 6. Inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości.
 7. Stworzenie systemu wspierania finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 8. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz przyrodniczego wsi.
 9. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii Europejskiej.
 10. Wszelkie działanie na rzecz ochrony środowiska.
 11. Pomoc społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz środowisk marginalizowanych
  i zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
 12. Działalność naukową i integrowanie osób związanych z problematyką stowarzyszenia, mających na tym polu osobisty dorobek.
 13. Tworzenie platformy i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz wymiany doświadczeń i współdziałania pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych i oświatowych.
 14. Współdziałanie w tworzeniu paraeuropejskiego forum dialogu pomiędzy obywatelami a instytucjami Unii Europejskiej.

Kalendarium SIR-u – wybrane wydarzenia

2022

W dniach 11 – 12 października na Uniwersytecie Utrecht odbyło się międzynarodowe szkolenie C1 w ramach projektu „Kompetencje numeryczne w praktyce”, w którym z ramienia naszej organizacji uczestniczyła Katarzyna Zapała.

07 lipca w naszej siedzibie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży”. SIR reprezentowała Katarzyna Zapała.

01 maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży” w ramach programu Erasmus  +. SIR jest liderem partnerstwa.

01 stycznia rozpoczęliśmy realizację projektu „Kompetencje numeryczne w praktyce” w ramach programu Erasmus +. Liderem projektu jest Uniwersytet Utrecht (Holandia).

2021

28 kwietnia odbyło się spotkanie partnerów projektu „Read, Summarize, Verify and Publish” zamykające działania projektowe. W związku z sytuacją epidemiczną na świecie przybrało ono formę on-line.

01 stycznia rozpoczęliśmy realizację projektu „Akademia biznesu dla młodych” w partnerstwie z Kieleckim Parkiem Technologicznym. Planowy termin zakończenia projektu – 30.06.2022 r.

2020

01 marca rozpoczęliśmy realizację projektu „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność” w partnerstwie z Fundacją San Giovanni. Planowy termin zakończenia projektu – 31.03.2022 r.

 

W dniach 20-21 lutego w Pireus (Grecja) miały miejsce czwarte spotkanie partnerów projektu „YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes” oraz konferencja zamykająca projekt. W obu wydarzeniach wzięły udział Agnieszka Kaczmarkiewicz i Katarzyna Zapała.

 

01 stycznia rozpoczęliśmy realizację projektu „Program prozdrowotny dla pracowników EPRD i SIR” w partnerstwie z EPRD Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego  Sp. z o.o. Planowy termin zakończenia projektu – 31.12.2021 r.

2019

W dniach 18-22 listopada w Kielcach miało miejsce szkolenie C1 w ramach projektu „YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes”, w którym wzięło udział 12 uczestników z Grecji, Włoch, Cypru i Polski.

01 września rozpoczęliśmy realizację projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)”, którego jesteśmy liderem. Planowy termin zakończenia projektu – 30.06.2023 r.

W dniach 07 – 12 lipca w Citta della Pieve (Włochy) odbyło się pięciodniowe szkolenie w ramach projektu „Read, Summarize, Verify and Publish”, którym z ramienia SIR wzięły udział Agnieszka Kaczmarkiewicz i Katarzyna Zapała.

W czerwcu miała miejsce zmiana zarządu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Obecny Zarząd jest reprezentowany w składzie: Paweł Cycuła (Prezes), Anna Łukasik (Wiceprezes), Dariusz Kurcman (Skarbnik).

07 czerwca w Palermo (Włochy) miało miejsce trzecie spotkanie partnerów projektu „YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes„. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój reprezentowali: Michał Kosecki (Wiceprezes) oraz Konrad Materek (Skarbnik). Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus +.

01 maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Gmina Zagnańsk przyjazna seniorom” w partnerstwie z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku. Planowy termin zakończenia projektu – 30.04.2022 r.

01 kwietnia rozpoczęliśmy realizację projektu „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy” w partnerstwie z Powiatowy Zakładem Aktywności Zawodowej w Stykowie. Planowy termin zakończenia projektu – 30.09.2020 r.

25 marca w Madrycie (Hiszpania) miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „Read, Summarize, Verify and Publish”. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój reprezentowali: Michał Kosecki (Wiceprezes) oraz Konrad Materek (Skarbnik). Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus +.

25 stycznia w Nikozji (Cypr) odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu „YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes”. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój reprezentowali: Michał Kosecki (Wiceprezes) oraz Konrad Materek (Skarbnik). Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus +.

2018

25 czerwca miała miejsce zmiana zarządu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Obecny Zarząd jest reprezentowany w składzie: Paweł Cycuła (Prezes), Michał Kosecki (Wiceprezes), Konrad Materek (Skarbnik).

25 maja w siedzibie lidera projektu (SIR) miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes”. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus +.

 

01 maja 2018 rozpoczęliśmy realizację realziację projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”, w ramach którego planujemy przyznać 1620 mikrodotacje na różnorodne inicjatywy lokalne w województwie świętokrzyskim.

01 lutego rozpoczęliśmy realizację projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!”, w ramach którego planujemy objąć kompleksowym wpsarciem 180 uczniów z dwóch szkół z wojewdzótwa mazowieckiego.


2017

14 marca miała miejsce konferencja inaugurująca projekt „Partnerstwo lokalne w walce z bezrobociem”.

6 marca miała miejsce międzynarodowa konferencja zamykająca projekt „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”.


2016

umws_slider_1_129_m_1W grudniu SIR rozpoczyna realizację projektu „Kreator możliwości”, w ramach którego rozwijane będą kompetencje kluczowe uczniów szkół ponadpodstawowych i doposażane placówki edukacyjne.

W listopadzie 2016 r. SIR rozpoczyna realizację projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”. Szczegóły na temat projektu dostępne są na stronie www.dzienny-opiekun.pl.

Obraz 031W lipcu SIR rozpoczyna realizację projektu „Świetlica, rodzina, rozwój – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk”, w ramach którego powstaną dwie świetlice zdjecieśrodowiskowe w miejscowościach Umer i Samsonów.

W dniach 7-8 lipca Sebastian Gralec (Prezes SIR) oraz Karol Rudny (Skarbnik) wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „RECREATE: Counselling via Social Media” oraz spotkaniu partnerów, które odbyły się w Bukareszcie.


2015

logo5aW połowie września SIR rozpoczyna realizację projektu „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży” w ramach programu Erasmus +, którego jest liderem.

baner_1_1418660635We wrześniu Komitet Akredytacyjny zarekomendował pozytywną opinią proces akredytacji Kieleckiego Inkubatora Ekonomii Społecznej, którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. W skład konsorcjum wchodzą (obok lidera): Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”, Fundacja „PEStka” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

DSCN3390Od sierpnia siedziba SIR mieści się przy ulicy Warszawskiej 27/1 w Kielcach.

Sebastian Gralec (prezes SIR) oraz Monika Balicka (specjalista ds. projektów SIR) uzyskali najwięcej punktów w wyborach do Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014-2020 na przedstawiciela organizacji pozarządowej na rzecz federacji organizacji pozarządowych.

federacjaszansa220 marca Sąd Rejonowy w Kielcach dokonał wpisu Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej „SZANSA” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548846.

bez tytułu

27 lutego Sąd Rejonowy w Kielcach dokonał wpisu Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000546282.


2014

We wrześniu SIR rozpoczyna realizację projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw” wspierający młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w formie bezzwrotnych dotacji.fio-logo-m

walne_zalozenie3We wrześniu SIR rozpoczyna realizację projektuŚwiętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”, w ramach którego powstanie Federacja HORYZONT.

We wrześniu SIR rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu „Recreate: Counselling via Social rc-300Media”, którego celem jest umożliwienie doradcom zawodowym i pośrednikom pracy, którzy stanowią pośrednią grupę docelową projektu, lepsze i bardziej ukierunkowane możliwości świadczenia usług poprzez rozwój narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych.

Od września SIR pełni funkcję Punktu Konsultacyjnego w ramach programu Erasmus + na k.rudny_k.kiesz.podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W sierpniu SIR rozpoczyna realizację projektu  „Świętokrzyska Sieć Organizacji PozarfederacjaSZANSAządowych prowadzących Placówki Oświatowe”, w ramach którego powstanie Federacja „Szansa”.

W lipcu SIR rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu „Virtual experience – real change” wspierającego pracowników młodzieżowych w zakresie metodyki przedsiębiorczości.

W maju SIR rozpoczyna realizację projektu „Seniorzy w akcji”, który spotkał się z IMG_3456ogromnym zainteresowaniem ze strony kielczan. Projekt finansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita wartość projektu 40 mln.


2012

W październiku SIR rozpoczyna realizację projektu „Potencjał – zawód – praca” skierowany do uczniów policealnej Szkoły Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy, którego celem była realizacja dodatkowych zajęć z przedmiotów ogólnych i specjalistycznych.

W sierpniu SIR rozpoczyna realizację projektu „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”, którego celem było  wsparcie organizacji pozarządowych oraz wszystkich dorosłych osób prywatnych zainteresowanych sektorem NGO.

W sierpniu SIR rozpoczyna realizację projektu „Mam zawód – mam pracę” skierowany do uczniów Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, podnoszący jakość kształcenia do wymagań rynku pracy.

W sierpniu SIR rozpoczyna realizację projektu „Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej i społecznej”. Dzięki tej inicjatywie powołane do życia zostały 4 podmioty.

SIR organizuje w Warszawie wizytę studyjną dla przedstawicieli rządu tureckiego w ramach Technical wizytastudyjna turkowAssistance for Capacity Improvement in the Economic and Social Cohesion (ESC) Policy (Phase II)” realizowanego na zlecenie Jednostki Finansująco-Kontraktującej CFCU ze środków Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele SIR biorą aktywny udział w Europejskim Forum Opieki Społecznej, które w dniach 6-7 czerwca odbyło się w Poiana Braşov (Rumunia). W wydarzeniu, zorganizowanym przez rumuńskie Ministerstwo Pracy, Rodziny i Opieki Społecznej, wzięło udział ponad 141NUMER1GRUPA13235MAX7371252724_e1cc6a63e4_b250 osób z Rumunii, Polski, Belgii, Węgier, Turcji, Mołdawii oraz Hiszpanii. Forum zostało zorganizowane w ramach projektu „Wzmacnianie wdrażania regulacji polityki społecznej na poziomie lokalnym, w kontekście decentralizacji” SMIS 10845, który finansowany jest w ramach Europejskiego funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Rozwoju Zdolności Administracyjnych 2007-2013.

SIR otrzymuje wpis do rejestru agencji zatrudnienia, uzyskując tym samym Certyfikat Agencji Zatrudnienia. Zakres działalności stowarzyszenia rozszerza się zatem o następujące obszary: pośrednictwo pracy, doradztwo personalne i zawodowe, praca tymczasowa.

SIR rozpoczyna realizację projektu „Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie” wspierającego uczniów i nauczycieli młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych uczęszczający do klas 1-3 gimnazjów specjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.


2011

W listopadzie SIR rozpoczyna realizację projektu „Szkolenia IT szansą na karierę zawodową” wspierający osoby z województwa świętokrzyskiego posiadające maksymalnie średnie wykształcenie.

W listopadzie SIR rozpoczyna realizację projektu” Nowy zawód szansą na pracę – dwie edycje” zwiększający kwalifikacje osób utrzymujących się z rolnictwa.

W lipcu zostaje powołany Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej, którego celem było wspieranie i rozwój sektora ekonomii społecznej.

W czerwcu SIR rozpoczyna realizację projektu „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” przygotowujący teoretycznie i praktycznie uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W maju SIR gości delegację przedstawicieli instytucji rynku pracy z Bośni i Hercegowiny w ramach Bosnia...projektu „Aktywizacja na rynku pracy w Bośni i Hercegowinie”. Podczas spotkania oprócz wymiany doświadczeń, dyskutowano na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości społecznej, jej podstawach prawnych w Polsce i w Bośni i Hercegowinie oraz dobrych polskich praktykach.

SIR jako wystawca uczestniczyło w V edycji Targów Praca, Kariera, Rozwój. Stowarzyszenie reprezentowały: EFSkonferencjaPrezes Kamila Jacewicz-Marciniak oraz Joanna Cedzyńska i Małgorzata Wiek.

SIR wraz z Gronem Targowym Kielce uruchomiło portal inwestycyjny w ramach projektu „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”. Portal stanowi platformę komunikacji pomiędzy sektorem prywatnym a jednostkami samorządu terytorialnego. Rejestracji można dokonać poprzez stronę portalu http://www.invest.gronotargowe.pl

KIES2011W lipcu SIR rozpoczyna realizację projektu „Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


2010

 

SIR w listopadzie rozpoczyna realizację projektu „Jędrzejewski biznes” wsparcie mieszkańców powiatu jędrzejowskiego zainteresowanych zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

SIR we wrześniu rozpoczyna realizację projektu „Innowacyjna firma” wspierającego studentów, absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników naukowych  w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

SIR jako wystawca uczestniczy w Regionalnych Targach Transferu Wiedzy – Nauka dla Biznesu. Targi były okazją do przedstawienia działalności Stowarzyszenia i realizowanych projektów.

KlubInnowacjiSIR otrzymuje Kartę Klubową sieci instytucji otoczenia biznesu w ramach Klubu Innowacji.

Podpisanie przez Prezes Stowarzyszenia (panią Kamilę Jacewicz-Marciniak) listu intencyjnego wyrażający wolę przedstawicieli instytucji biznesu, realizujących Zadanie 11. „Tworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu” w ramach Projektu RSI Świętokrzyskie II etap stworzenia platformy współpracy w celu wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie świętokrzyskim.

 W kwietniu SIR rozpoczyna realizację projektu „Praca dla kobiet” wspierającego kobiety z województwa świętokrzyskiego posiadające niskie kwalifikacje w podnoszeniu ich wykształcenia oraz umożliwieniu im odbycia trzymiesięcznego stażu, z którego skorzystało 45 uczestniczek.

SIR uprawnione do przyznania funduszu na realizację projektu, którego celem jest Centrum Szkoleniowego na terenie Chorwacji wspierającego tamtejsze instytucje rynku pracy.

logoSIR podpisuje umowę z Gronem Targowym „Kielce” na stworzenie i prowadzenie Portalu Gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego w ramach projektu „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”.

SIR rozpoczyna w sierpniu realizację projektu „Praca się opłaca”, którego celem było wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we wchodzeniu na rynek pracy.


2009

SIR organizuje konferencję pt. „Instytucje Ekonomii Społecznej w podejmowaniu działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie świętokrkonf.2009zyskim” inaugurującą projekt „Wzmocnienie i rozwijanie instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej”.

SIR gości profesora Hansa Goldbrunnera specjalistę w dziedzinie polityki społecznej oraz współpracującego z organizacjami pozarządowymi z terenu całej Europy, realizując projekty i podejmując szereg działań mających na celu Prof.Hansprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz szeroko rozumianą pomoc osobom i grupom osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej. Dyskusja była okazją do wymiany doświadczeń oraz służyła nawiązaniu płaszczyzny współpracy w celu realizacji wspólnych projektów międzynarodowych.

SIR rozpoczyna w kwietniu realizację projektu „Agroturystyka – szansą rozwoju gminy Zagnańsk”, którego celem było podniesienie umiejętności mieszkańców gminy Zagnańsk w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

W lutym SIR rozpoczyna realizację projektu „Wzmocnienie i rozwijanie instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej” wspierającego sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez podniesienie wiedzy wskazanych podmiotów w zakresie posiadania informacji na temat ekonomii społecznej i możliwości działania tego sektora.

SIR rozpoczyna w styczniu realizację projektu „Mój własny biznes” wspierający osoby z województwa świętokrzyskiego w powoływaniu własnej działalności.  Projekt miał aż trzy edycje.


2008

W listopadzie dzięki staraniom SIR rozpoczyna działalność Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach.Obraz 005

Od sierpnia siedziba SIR mieści się przy ulicy Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce.

Od stycznia tego roku SIR jest członkiem-założycielem Klastra targowo-konferencyjno-usługowego „Grono Targowe Kielce”. Podstawowym celem działania klastra jest współpraca i wzrost konkurencyjności podmiotów świadczących usługi okołotargowe, wzmacnianie powiązań pomiędzy lokalnymi firmami, reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych firm oraz rozwój całego regionu.


2006

W czerwcu SIR rozpoczyna realizację projekt „Święto parlamentaryzmu Polskiego”. Honorowy patronat nad obchodami „Święta Parlamentaryzmu Polskiego” objęli: Minister Kultury Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Marszałek Sejmu RP Marek Jurek.


2005

W sierpniu SIR rozpoczyna realizację projektu Pilotażowy Program LEADER + „Partnerstwo Chęciny”. Celem projektu była aktywizacja mieszkańców gminy Chęciny, w wyniku której powstały stowarzyszenie, strategia rozwoju obszarów wiejskich oraz folder promujący Stowarzyszenie LGD Partnerswo Chęciny.


2004

We wrześniu SIR rozpoczyna realizację projektu „Samozatrudnienie młodzieży impulsem rozwoju regionu świętokrzyskiego”, którego celem było przygotowanie młodych ludzi do podjęcia działalności gospodarczej.


2003

fundacjafunduszSIR nawiązuje współpracę z Fundacją Fundusz Współpracy w Warszawie, która zaowocowała powołaniem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w Warszawie, którego to SIR jest członkiem założycielem.


2002

SIR rozpoczyna realizację projektu „Szkolenie menadżerów grup producenckich” przygotowujący mieszkańców obszarów wiejskich do pełnienia funkcji menadżerskich.


2001

SIR rozpoczyna realizację projektu „System reprezentacji środowisk wiejskich”, którego celem była reprezentacja interesów środowisk wiejskich wobec władz regionalnych i centralnych.

SIR rozpoczyna realizację projektu „Mała przedsiębiorczość – handlowiec z elementami obsługi klienta”, którego celem była pomoc młodzieży romskiej i przeciwdziałanie dyskryminacji gospodarczej.

SIR rozpoczyna realizację projektu „Mój start w przedsiębiorczość”, którego celem było przekwalifikowanie i przysposobienie młodzieży wiejskiej do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 ZARZAD2004-6

21 czerwca SIR Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestruje Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod numerem KRS: 0000021291.