„Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” – po zakończeniu projektu

Aktualności by

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 30.04.2022 roku zakończyliśmy realizację projektu „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”  realizowanego w terminie 01.05.2019 – 30.04.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt realizowany był w partnerstwie:
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc
Gmina Zagnańsk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Realizatorzy projektu oświadczają, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przez 36 miesięcy.

Trwałość należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość do zachowania utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych oraz dodatkowych zasobów kadrowych w zakresie:

  • działalności Klubu Seniora w Samsonowie,

  • świadczenia usług opiekuńczych środowiskowych.

W ramach trwałości miejsc Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku od 1 maja 2022 roku świadczą usługi opiekuńcze w postaci Klubu Seniora w Samsonowie. Klub dysponuje 24 miejscami, w tym 20 miejscami w ramach działalności stacjonarnej, oraz 4 miejscami w działalności terenowej (2 opiekunów środowiskowych, 2 miejsca w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych).

Wszystkich zainteresowanych Seniorów z Gminy Zagnańsk serdecznie zapraszamy.