Nabór wniosków o mikrodotacje – konkurs FIO nr 3/2016

Aktualności by

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”

I. Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania:

  1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w artykule 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego.
  2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden
    z następujących typów działań:

– realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w artykule 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji:

 W konkursie FIO nr 3/2016 wysokość środków finansowych zaplanowanych na dofinansowanie mikrodotacji to 113 675,20 zł.

Kwota alokacji może ulec zwiększeniu w przypadku oszczędności z poprzednich konkursów/oszczędności na realizacji innych zadań projektowych.

III. Termin oraz warunki składania wniosków:

Termin składania wniosków: 06.06.2016r. (od godz. 8:00) – 10.06.2016r. (do godz. 16:00).

 Warunki składania wniosków:

  1. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.
  2. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 3/2016”.
  3. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (06-10.06.2016).
  4. Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 3/2016 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Ze względów technicznych zachęcamy do składania wniosków w pierwszych dniach naboru. Nie należy zostawiać składania wniosków na ostatni dzień trwania naboru.

IV. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów.

Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o mikrodotację”, która jest do pobrania tutaj.

V. Zalecany przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw):

Nie wcześniej niż 20 lipca 2016r., nie później niż 15 listopada 2016r.

UWAGA: Niezastosowanie się do tego zalecenia nie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Jeśli zaś wniosek, w którym przewidziany będzie inny przedział czasowy na realizację inicjatywy, dostanie rekomendację do dofinansowania, termin realizacji inicjatywy będzie zaproponowany przez Operatora. Wówczas niezaakceptowanie tego terminu przez Wnioskodawcę będzie skutkować brakiem możliwości podpisania umowy o udzielenie mikrodotacji.

VI. Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.