Konferencja inauguracyjna projektu „Nowe horyzonty na NGO z województwa świętokrzyskiego”

Aktualności by

Serdecznie Państwa zapraszamy, w imieniu Federacji „Horyzont”, na konferencję inauguracyjną projektu pt. „Nowe horyzonty na NGO z województwa świętokrzyskiego”, finansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Działanie 4. Silne organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, iż projekt ten przyczyni się do zwiększenia aktywności, która przełoży się na rozwój organizacji w obszarze  organizacyjnym i finansowym.

Celem głównym  projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”, realizowanego przez Federację „Horyzont”,  jest wzmocnienie i wsparcie co najmniej 40 organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zaplanowane w projekcie działania wzmocnią organizacje zarówno pod względem prawnym, księgowym, marketingowym, jak również poszerzą wiedzę z zakresu innowacyjnych metod pozyskiwania i finansowania ich działalności statutowych.

Dzięki uczestnictwu w projekcie organizacje będą miały ponadto szansę na pozyskanie środków, w formie nagrody finansowej, na realizację własnych inicjatyw, oraz na działania marketingowe i promocyjne swoich organizacji lub przedsięwzięć.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji rozpoczynającej projekt, na której to przedstawimy wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie. Ponadto w programie konferencji znalazł się blok o źródłach finansowania organizacji pozarządowych z terenu woj. świętokrzyskiego. Dodatkowo bardzo ważnym punktem programu jest przedstawienie zmian prawnych i formalnych w kontekście nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja br. i  dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych.

„Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach są ważne dla stowarzyszeń rejestrowych, a także dla klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r. Sprawdź, co się zmienia, jakie nowe możliwości daje prawo oraz w jakim czasie należy rozważyć zmiany w statucie.”

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o uzupełnienie i przesłanie  formularza rekrutacyjnego zamieszczonego poniżej.

Dokumenty do pobrania:

  1. Program konferencji
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Ulotka projektu