Nasze konsorcjum otrzymało akredytację OWES w. woj. świętokrzyskim

Aktualności by

W dniu 23. 09. 2015 r. Komitet Akredytacyjny zarekomendował pozytywną opinią proces akredytacji Kieleckiego Inkubatora Ekonomii Społecznej, którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. W skład konsorcjum wchodzą (obok lidera): Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”, Fundacja „PEStka” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Głównym celem budowy systemu akredytacji jest rozwój ekonomii społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie infrastrukturalne ekonomii społecznej polega przede wszystkim na tworzeniu sieci wyspecjalizowanych instytucji, które animują i wspierają powstawanie oraz bieżącą działalność PES. System AKSES koncentruje się na wdrożeniu standardów działania wśród OWES, a następnie zapewnieniu poprzez akredytację tych podmiotów, iż standardy są stosowane w  praktyce.

Wyniki procesu akredytacji OWES dostępne są na stronie internetowej: http://www.akses.crzl.gov.pl/Aktualnosci,p2.html