Praca dla kobiet (01.04.2010 – 31.03.2011), EFS POKL 7.1.2, budżet 480 484,61 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 04. 2010 r. – 31. 03. 2011 r.
Grupa docelowa: kobiety z województwa świętokrzyskiego, mające niskie kwalifikacje bądź nie posiadające doświadczenia zawodowego, a tym samym narażone na wykluczenie społeczne.
Cel projektu: wsparcie grupy docelowej we wchodzeniu na rynek pracy.

Podczas realizacji projektu uczestniczki miały możliwość skorzystania z jednego z czterech szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe:
1. Specjalistka ds. kadr i płac (120 godzin zajęć);
2. Specjalistka ds. księgowości (160 godzin zajęć);
3. Specjalistka ds. Europejskiego Funduszu Społecznego (120 godzin zajęć);
4. Specjalistka ds. analiz finansowych (160 godzin zajęć).

oraz uczestniczenia w indywidualnych sesjach doradztwa zawodowego, psychologicznego i społecznego, pozwalających na określenie idealnej ścieżki kariery zawodowej, jak również obejmujących warsztaty m.in. z asertywności, aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji oraz znajomości kodeksu pracy. Dodatkowo, uczestniczki miały zwrócone koszty dojazdu na szkolenia, zapewnione stypendium oraz możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego (z której skorzystało 45 kobiet).

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt był realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Pośredniczącą w województwie świętokrzyskim.