Kreator możliwości (01.12.2016 – 30.11.2017) RPO WS 2014-2020, budżet 437.340,19 PLN

by

Termin realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2017

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch szkół zlokalizowanych w powiecie opatowskim:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego, ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów (210 uczniów oraz 3 nauczycieli)
  • Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Jałowęsy 124, 27-500 Jałowęsy (20 uczniów i 2 nauczycieli) (w przypadku problemów z osiągnięciem wskaźnika dot. liczby uczniów, przewiduje się rekrutację uzupełniającą spośród uczniów Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemienicach 95, 27-580 Sadowie)

Celem głównym projektu jest dostosowanie do potrzeb rynku pracy wiedzy i umiejętności w obszarze kompetencji kluczowych 230 uczniów z powiatu opatowskiego w okresie 01.12.2016 r. – 30.11.2017 r. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

  • objęcie uczniów kompleksowym wsparciem w postaci zajęć dodatkowych, specjalistycznych, laboratoriów, zajęć edukacyjno-zawodowych i edukacyjnych w jednostkach naukowo badawczych;
  • doposażenie bazy dydaktycznej obu placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalające na wspomaganie procesu kształcenia w kierunku rozwoju kompetencji kluczowych;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu planuje się realizację wsparcia w obszarze następujących kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy:

  • porozumiewanie się w językach obcych,
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  • kompetencje informatyczne
  • inicjatywność i przedsiębiorczość

W ramach projektu zostanie utworzony Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Kariery, który dostępny będzie dla uczniów w/w szkół.

Udział w projekcie dla osób spełniających definicję grupy docelowej jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,
Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

logo-góra-2