Akademia biznesu (01.09.2016 – 31.05.2018) RPO WS 2014-2020

by

Termin: 01.09.2016 – 31.05.2018

Grupa docelowa: osoby po 30 r.ż. zamieszkujące województwo świętokrzyskie pozostają bez pracy i nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne.

Cel projektu: zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego na założenie działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Priorytetowo traktowane są w projekcie następujące grupy osób:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające na KRUS),
  •  mieszkańcy obszarów wiejskich.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskają pomoc szkoleniową i doradczą na etapie tworzenie biznes planu oraz będą miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 23 300 zł na założenie działalności gospodarczej oraz 12-miesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie 12 000 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie 03.10 –10.11.2016 r.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępne na stronie internetowej projektu: www.biznes.sir.com.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Integracja i Rozwój.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.