Wydłużamy nabór w ramach projektu pt.: „Biznes z POWERem”!

Aktualności by

Wydłużamy nabór w ramach projektu pt.: „Biznes z POWERem”!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej  do dnia 25.04.2022r. do godziny 16:00.

Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Kandydata/-tkę na uczestnika/-czkę projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Biznes z POWERem”.

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełnione czytelnie DRUKOWANYMI literami).

  • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) albo przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w biurze projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Warszawska 27/1
25-518 Kielce

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

 

Imię i Nazwisko Kandydata/-tki
Adres:
telefon:Zgłoszenie do projektu „Biznes z POWER-em” – NIE OTWIERAĆ

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce

 

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty  można przesłać w formie skanów (dokumenty muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym mailu). W przypadku przesłania skanów należy, po ustaniu przeszkody, dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wysłania skanowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail, głównie z uwagi na rozmiary załączników, dopuszcza się wysyłanie dokumentacji w kilku wiadomościach e-mail. W takiej sytuacji prosimy o numerowanie kolejno wysyłanych e-maili. Skanowane dokumenty rekrutacyjne powinny być zapisywane w plikach umożliwiających ich odczytanie za pomocą ogólnie dostępnych programów np. .pdf, .tiff, .jpg .png .gif. Dopuszczalne formaty archiwów dla plików i zestawów danych to: zip, rar.

 

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

  1. Formularz rekrutacyjny (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu);
  2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo – potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej – wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu. Więcej na temat sposobów wydania Zaświadczenia w zakładce Pytania i odpowiedzi.
  3. Oświadczenie dot. Procedury weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej – Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu.
  4. Oświadczenie uczestnika projektu RODO –Załącznik 12 
  5. Oświadczenie o statusie imigranta lub reemigranta – jeśli dotyczy – stanowiące Załącznik nr 7.
  6. W przypadku osób odchodzących z rolnictwa – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu oraz jednocześnie oświadczenie o zamiarze przejścia z KRUS na ZUS w przypadku otrzymania dotacji – Załącznik nr 9.
  7. W przypadku osób z niepełnosprawnościami kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami.
  8. Oświadczenie o posiadaniu statusu osób z kategorii NEET  (Załącznik 13) – jeśli dotyczy.

 

Aktualne wersje dokumentów, w tym Regulaminu rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami, dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania .

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!