Nowy projekt dotacyjny – Biznes z POWER-em !

Aktualności by

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do udziału w projekcie „Biznes z POWER-em”

REKRUTACJA RUSZA JUŻ WKRÓTCE.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Będzie realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020.

Okres trwania projektu: 01.03.2022 – 30.06.2023r.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 40 osób (w tym 22 kobiet i 18 mężczyzn) poniżej 30 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez zatrudnienia.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Wsparciem w projekcie objętych będzie 45 osób (w tym 25 kobiet i 20 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące warunki:

– osoba bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy;

– osoba w wieku 18-29 lat;

– osoba zamieszkała lub ucząca się na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

– w szczególności wsparciem objęte zostaną osoby z grup o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osoby z kategorii NEET (osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • kobiety;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby odchodzące z rolnictwa;
  • migranci i reemigranci

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  • Szkolenia – 24h (3 dni) z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu przedsiębiorstwa.
  • Spotkanie z ekspertem dotacyjnym – 3h/os.
  • Wsparcie finansowe – bezzwrotna dotacja 23 050,00zł
  • Wsparcie pomostowe – 12 000,00zł netto (średnio 2000,00 zł/mc netto) na okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy na pokrycie bieżących wydatków związanych m.in. z opłaceniem składek ZUS, wynajmu lokalu, usług księgowych, promocji firmy.

Nie jest wymagany wkład własny, a udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.power.sir.com.pl