Mój własny biznes – trzy edycje (01.01.2009 – 30.06.2014), EFS POKL 6.2, budżet 5 789 900,10 PLN

by

Terminy realizacji:
I edycja: 01. 01. 2009 r. – 31. 12. 2009 r.
II edycja: 01. 08. 2010 r. – 31. 12. 2011 r.
III edycja: 01. 01. 2013 r. – 30. 06. 2014 r.
Grupa docelowa:
I edycja: osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
II edycja: mieszkanki województwa świętokrzyskiego zainteresowanych zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
III edycja: osoby fizyczne długotrwale bezrobotnych po 50 r.ż. zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, zainteresowane zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Cel projektu: wsparcie osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

W ramach wszystkich edycji grupa docelowa została objęta kompleksowym wsparciem doradczym i szkoleniowym. Osoby, które po zakończeniu szkolenia były zainteresowane rejestracją własnej działalności gospodarczej, mogły ubiegać się o przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorstwa.
Dotację uzyskały osoby, których Biznes Plany zostały najlepiej ocenione przez komisję, powołaną przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Maksymalna wysokość dotacji wynosiła 40.000 zł, maksymalny poziom dofinansowania został określony na 85% całkowitych kosztów prowadzonej inwestycji. Ponadto, uczestnicy, którzy zarejestrowali działalność otrzymywali również wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.