Rozpoczynamy nabór inicjatyw pro-ekologicznych – granty do 20 tys. złotych!

News by

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:

 • osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie, której realizowana będzie inicjatywa)
 •     organizacje pozarządowe
 •     placówki oświatowe
 •     rady sołeckie
 •     rady osiedli
 •     spółdzielnie mieszkaniowe
 •     wspólnoty mieszkaniowe

Preferowane będą inicjatywy z terenu województwa  świętokrzyskiego.

Tematyka proponowanych inicjatyw:

 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
 • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych  zbiorników wodnych
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie  i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
 • działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji

Koszt realizacji inicjatywy nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Wybrane inicjatywy zostaną dofinansowane pod warunkiem uzyskania dotacji przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura Stowarzyszenia Integracja i Rozwój: ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce do 15.01.2016 r.  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 41 386 66 27 wew. 21  lub mailowy:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NFOŚIGW II EDYCJA 2015r