Youth Entrepreneurial Incubator (01.06.2011– 30.11.2012), EFS POKL 2.2.1, budget144 100,00 PLN

by

Project dates: 01. 06. 2011– 30. 11. 2012.
Target group: students of the vocational secondary schools from the Świętokrzyskie Voivodeship an Masovian Voivodeship (Radom subregion).
Objective of the project: to provide the target group with the theoretical and practical knowledge about running a business.

W ramach projektu zrealizowano:
1. Spotkania informacyjno-promocyjne nt. oferty projektu.
2. Warsztaty „Przedsiębiorczość”(podstawy przedsiębiorczości, marketing i działania promocyjne, księgowość w firmie, biznes plan przedsięwzięcia, krajowe i unijne środki na rozwój firm, Internet w biznesie)
3. E-learning – uczestnicy warsztatów otrzymują bezpłatny dostęp do platformy
e-learningowej w celu dalszego podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania kwalifikacji
z wykorzystaniem technologii ITC .
4. Usługi preinkubacji – w szkołach biorących udział w projekcie zostaną utworzone lokalne biura Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP)
5. Praktyki uczniów w sektorze MŚP
Rolą Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w projekcie „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” jako partnera projektu była koordynacja i organizacja praktyk w okresie wakacyjnym dla 50 uczniów. Praktyki odbywały się w małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących w sąsiedztwie szkoły, gdzie uczestnicy zapoznali się ze specyfiką prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Pracodawcy za opiekę nad praktykantem i przygotowanie stanowiska pracy otrzymali zwrot kosztów w formie ryczałtu – 1000 zł/miesiąc.
Po zakończeniu praktyk została opracowana przez SIR i wydana publikacja „Organizacja praktyk w praktyce. Podręcznik” (dostępna w zakładce „Publikacje”), będącą przewodnikiem dla szkół organizujących praktyki w MSP. Publikacja zawierać będzie wyniki doświadczeń i efektywności zrealizowanych praktyk, treści dotyczące sposobu organizowania praktyk, a także metody poszukiwania partnerów (pracodawców, organizatorów praktyk).

Projekt „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” jest realizowany w ramach Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżet państwa, na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.