Wzmocnienie i rozwijanie instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej (02.2009 – 05.2010), EFS POKL 7.2.2, budżet 569 858,92 PLN

by

Terminy realizacji: 02. 2009 r. – 05. 2010 r.
Grupa docelowa: podmioty ekonomii społecznej, m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe, a działania w jego ramach prowadzone miały wzmocnić działalność wymienionych organizacji. W projekcie mogły również wziąć udział instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
Cel projektu: wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez podniesienie wiedzy wskazanych podmiotów w zakresie posiadania informacji na temat ekonomii społecznej i możliwości działania tego sektora.
Jednym z głównych założeń projektu była promocja problematyki instytucji ekonomii społecznej na rynku lokalnym i poszerzenie wiedzy osób zaangażowanych w działalność takich instytucji. Aby rozpropagować idee ekonomii społecznej, wsparciem w ramach projektu objęte zostały także osoby fizyczne, chętne rozpocząć prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.
Projekt realizowany był na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.