Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego (01.08.2012 – 31.03.2015), EFS POKL 5.4.2, budżet 1 858 789,02 PLN

by

Terminy realizacji: 01.08.2012 r. – 31. 03. 2015 r.
Grupa docelowa: organizacje pozarządowe mających siedzibę na terenie powiatów: jędrzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i m. Kielce lub zamieszkanie na tym terenie osób je reprezentujących oraz zainteresowanie założeniem NGO, zainteresowani sektorem NGO.
Cel projektu: wsparcie organizacji pozarządowych oraz wszystkich dorosłych osób prywatnych zainteresowanych sektorem NGO.

Obie te grupy miały możliwość skorzystania z rozmaitych form wsparcia, takich jak: doradztwa i szkolenia tematyczne, porozumienia partnerskie, działania animacyjne.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.centra.ngo.sir.com.pl

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach oddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.