Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej i społecznej (01.08.2012 – 31.12.2014), EFS POKL 7.2.2, budżet 943 849,00 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 08. 2012 r. – 31. 12. 2014 r.
Grupa docelowa: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego mających siedzibę na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Cel projektu: zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie sektora ekonomii społecznej poprzez finansowanie utworzenia 3 nowych spółdzielni socjalnych.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej, wypłaty dotacji (do 20 tys. zł na pracownika spółdzielni) na utworzenie zatrudnienie nowych pracowników spółdzielni socjalnej oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe.
Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie www.spoldzielnie.sir.com.pl