Regionalny Ośrodek EFS Kielce (01.11.2008 – 31.12.2014), EFS POKL X, budżet 2 667 000,00 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 11. 2008 r. – 31. 12. 2014 r.
Grupa docelowa: projektodawcy z województwa świętokrzyskiegoroefs.
Cel projektu: zapewnienie bezpłatnego wsparcia wszystkim podmiotom zainteresowanym realizacją projektów finansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zorganizowano szereg szkoleń dotyczących zagadnień związanych z procedurami EFS (aplikowanie, kwalifikowalność, sprawozdawczość i monitoring), zarządzaniem projektem, przygotowaniem projektu dotyczącego wybranego obszaru tematycznego (edukacja, rynek pracy, integracja społeczna, ekonomia społeczna, rozwój przedsiębiorczości), zamówieniami publicznymi oraz zasadami tworzenia partnerskiej współpracy na poziomie lokalnym. Obok tej formy wsparcia grupa docelowa mogła skorzystać również z doradztwa indywidualnego i grupowego prowadzonego przez Doradców Kluczowych w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów projektodawców, pojawiających się podczas planowania działań projektowych, sporządzania wniosku aplikacyjnego oraz realizacji i rozliczania projektu, zamówieniami publicznym w projekcie lub prowadzeniem księgowości. Oprócz powyższych form wsparcia zapewniono działania animacyjne aktywizujące środowiska, które nie wykazywały aktywności w aplikowaniu o środki z EFS również oraz Punkt Informacyjny.