Wczoraj wykluczenie, jutro zatrudnienie (01.09.2012 – 30.06.2015), EFS POKL 1.1, budżet: 356 575,00 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 09. 2012 r. – 30. 06. 2015 r.
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych uczęszczający do klas 1-3 gimnazjów specjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.
Cel projektu: opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnego modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej.

W ramach działań projektowych dokonano analizy potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz oczekiwań pracodawców w zakresie zatrudniania osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Opracowano i wdrożona innowacyjne narzędzie testujące wraz z opisem wszelkich działań opartych o wyniki badań diagnostycznych i dostępnej wiedzy naukowej oraz doświadczenia w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Przygotowano również kadrę młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych do testowania i wdrażania produktu oraz przygotowania pracodawców do realizacji projektu (opracowanie skryptów metodycznych dla nauczycieli, pracodawców i wychowawców). Dzięki analizie efektów testowania produktu opracowano finalną wersję produktu i podjęto działania upowszechniające produkt.
W projekt, obok Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, zaangażowani były organizacje: Stowarzyszenie Prorew, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenie Nauczycieli, Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce.

Projekt „Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie” jest realizowany w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna”, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżet państwa, na podstawie umowy podpisanej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie.