Praca się opłaca (01.08.2008 – 31.05.2009) EFS POKL7.2.1, budżet 480 484, 61 PLN

by

Terminy realizacji: 08.2008 r. – 05. 2009 r.
Grupa docelowa: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Cel projektu: wsparcie grupy docelowej we wchodzeniu na rynek pracy

Podczas realizacji projektu uczestnicy miały możliwość skorzystania z jednego z czterech szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe:
1. Pracownik biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych (120 godzin zajęć);
2. Księgowość z obsługą komputerowych programów użytkowych (120 godzin zajęć);
3. Magazynier z obsługą wózka widłowego (160 godzin zajęć – kurs zakończony egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego);
4. Operator koparko-ładowarki klasy III (200 godzin zajęć – kurs zakończony egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego). Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 110 osób, z czego 89 ukończyło szkolenia pozwalające na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt był współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt został zrealizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.