Praca dla ciebie (01.01.2010 – 31.10.2010), EFS POKL 7.2.1, budżet 420 133,19 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 01. 2010 r. – 31. 10. 2010 r.
Grupa docelowa: osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nie pracujące i korzystające ze świadczeń opieki społecznej.
Cel projektu: przekazanie studentom, absolwentom i pracownikom naukowym uczelni z terenu województwa świętokrzyskiego wiedzy niezbędnej do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off i spin out.

„Praca dla Ciebie” był projektem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Grupie docelowej zapewniono udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe („Kadry i płace”, „Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw”, „Język angielski z obsługą pakietu Office”, „Operator żurawia samochodowego”, „Operator walca drogowego”) oraz indywidualnych spotkaniach doradczych. Ponadto uczestnicy mieli zapewnione materiały szkoleniowe, ciepłe posiłki i przerwy krajowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, certyfikat ukończenia kursów oraz egzaminy Urzędu Dozoru Technicznego (w przypadku szkolenia „Operator żurawia samochodowego”) i Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (w przypadku szkolenia „Operator walca drogowego”).