Potencjał – zawód – praca (01.09.2012 – 30.09.2014), EFS POKL 9.2, budżet 495 232,08 PLN

by

Terminy realizacji: 09. 2012 r. – 09. 2014 r.
Grupa docelowa: uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy zamieszkujący na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy rozpoczęli naukę w PSM od razu po ukończeniu edukacji na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.
Cel projektu: wsparcie uczniów PSM w Morawicy.
W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia rozwijająco-wyrównawcze z matematyki, chemii i łaciny uzupełniające braki w wiedzy grupy docelowej oraz rozwijające już posiadaną wiedzę o materiał wykraczający poza podstawę programową. Uczniowie mogli skorzystać również z zajęć specjalistycznych (masaż gorącymi kamieniami, masaż bańkami chińskimi, masaż refleksoryczny, pierwsza pomoc) oraz przygotowujących do egzaminów zawodowych. Dzięki tym różnorodnym zajęciom uczniowie mogli ugruntować już nabytą wiedzę oraz uzyskać nowe umiejętności potwierdzone certyfikatami uznawanymi w całej unii Europejskiej. Skorzystali oni również z czterech wyjazdów edukacyjno-zawodowych do firm z branży medycznej i kosmetycznej oraz trzymiesięcznych stażów zawodowych przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z uzyskanych przez uczniów PSM zawodem. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z Policealna Szkoła Medyczna im. H. Chrzanowskiej, a instytucją pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Potencjał – zawód – praca” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.