Jędrzejowski biznes (01.11.2010 – 30.06.2011), EFS POKL 6.2, budżet 760 752,00 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 11. 2010 r. – 30. 06. 2011 r.
Cel projektu: wsparcie mieszkańców powiatu jędrzejowskiego zainteresowanych zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie.
Grupa docelowa: osoby bezrobotne i pracujące zamieszkałe szczególnie gminy wiejskie.

Poprzez realizację projektu nasze Stowarzyszenie objęło wsparciem szkoleniowym i doradczym 20 osób, które chciały, przy naszej pomocy, założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Zakładaliśmy, że 12 osób, które w ramach projektu zarejestrują swoją firmę, otrzyma wsparcie finansowe w formie wypłaty jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz 6-miesięcznego wsparcia pomostowego i plan ten udało się w pełni zrealizować.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2010-31.10.2011.